Maatjes maken het verschil!

Algemene voorwaarden

1. Begrippen

Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Service.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden inclusief de privacyverklaring, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Deelnemers: mensen , die een maatje zoeken

Maatjes : mensen, die een ander willen helpen

Maatjesprojecten: zijn projecten , die opgestart worden of op lokaal niveau al draaien en waar maatjes met deelnemers verbonden worden

Service: de service van de  Maatjesbank waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt verstaan het plaatsen van Profielen, het verkrijgen van inzage in Profielen van andere Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten, alsmede het uitwisselen van berichten met andere Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten via interne mail of (prive)-chat.

Maatjesbank.nl: de website www.Maatjesbank.nl, Maatjesbank is een geregistreerde handelsnaam

Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject: de natuurlijke persoon met wie een overeenkomst wordt gesloten en/of die gebruik maakt van de Service.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen maatje, deelnemer en Maatjesproject  en Maatjesbank 

Profiel: informatie over een Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject bestaande uit onder meer, uiterlijke kenmerken, achtergrondinformatie door middel van meerkeuzevragen en profielteksten aangevuld met enkele foto's.

Maatjesbank.nl is gevestigd te Soesterberg aan de Veldmaarschalk Montgomeryweg 25

2. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Maatjesbank  en een Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject. Door het aanvinken van de daartoe bestemde box bij het invullen van de persoonlijke gegevens ten behoeve van het maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesprojectmaatschap, verklaart Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te accepteren.

Maatjesbank  is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de Maatjesbank en Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject zijn overeengekomen.

Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Maatjesbank  en Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject, wordt Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Maatjesbank.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van MAATJESBANK van de aanmelding van een Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject.

MAATJESBANK is gerechtigd Maatjesbank.nl (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de toegang daartoe te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van Maatjesbank.nl, zonder dat hierdoor enig recht van Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject op schadevergoeding jegens MAATJESBANK ontstaat.

4. Serviceverlening

Maatjesbank.nl is bedoeld voor  mensen  van 18 jaar en ouder  om via internet met mensen in contact te komen, die hulp willen bieden en/of  hulp willen  ontvangen  

Op Maatjesbank.nl probeert MAATJESBANK  mensen  tot elkaar te brengen waardoor maatjesrelaties  tot stand kunnen komen. Aangezien MAATJESBANK hierbij slechts een faciliterende rol heeft, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van een Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject jegens een andere Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject of het niet totstandkomen van maatjesrelaties.

MAATJESBANK heeft de inhoud van Maatjesbank.nl met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Alle informatie op Maatjesbank.nl met betrekking tot de Profielen, geplaatste berichten en chatgesprekken is echter afkomstig van de Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten. De Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. MAATJESBANK is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de Profielen, berichten en chatgesprekken en relaties, die direct of indirect tot stand komen..

MAATJESBANK biedt Maatjesbank.nl en de daarop door haar zelf geplaatste informatie aan op 'zoals het is' basis. MAATJESBANK spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. MAATJESBANK legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Maatjesbank  sluit elke uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, toezegging of vrijwaring van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, veiligheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden uit. Met name garandeert in het bijzonder niet:

dat de informatie op Maatjesbank.nl juist, volledig, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede, doch niet uitsluitend wordt verstaan de door de Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten opgegeven (persoonlijke) informatie, waaronder de Profielen;

dat een Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject te allen tijde toegang heeft tot Maatjesbank.nl en dat de website te allen tijde ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken; en,

dat derden, danwel haar eigen maatjes, deelnemers,maatjesprojecten, haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

5. Gebruik van de service en verstrekking van informatie

Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject staat er voor in dat alle door hem verstrekte gegevens, zoals bijvoorbeeld de naam, adresgegevens en bankrekeningnummer, die voor de uitvoering dienen te worden verstrekt volledig en juist zijn en dat hij de Service uitsluitend voor zich zelf, en niet voor een derde, zal gebruiken. Het is Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject niet toegestaan om de Service te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject dient er zorg voor te dragen dat het door hem ingevulde Profiel en/of geplaatste berichten overeenkomt met de werkelijkheid en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van MAATJESBANK.  Door het invullen van het Profiel geeft Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject MAATJESBANK toestemming deze gegevens te plaatsen op Maatjesbank.nl.

De inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving danwel niet onrechtmatig is,

hij met deze informatie andere Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten en/of teksten met een seksuele lading en het plaatsen van naaktfoto´s, danwel op een andere wijze andere Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten lastig valt, en

hij de belangen en de goede naam van MAATJESBANK, en Maatjesbank.nl in het bijzonder, niet zal schaden.

Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject verklaart, in aanvulling op het vorige artikel, te beseffen , verantwoordelijkheden , te accepteren, en de wens te hebben zich volgens  regels van fatsoen  te gedragen. Dientengevolge verplicht maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject zichzelf  gedrag  goed in de breedste zin van het woord - te zullen vertonen op Maatjesbank.nl ten opzichte van zowel andere maatjes, deelnemers,maatjesprojecten als de redactie.

MAATJESBANK behoudt zich het recht voor de teksten van het Profiel alsmede van op Maatjesbank.nl geplaatste berichten in te korten of te wijzigen. MAATJESBANK behoudt zicht tevens het recht voor Profielen en/of berichten te weigeren of te verwijderen van Maatjesbank.nl zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:

het Profiel en/of bericht is onjuist en/of onvolledig;

het Profiel en/of bericht is maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;

het Profiel en/of bericht is in strijd met deze algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder de doelststellingen van Maatjesbank.nl zoals geformuleerd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden;

het Profiel en/of bericht is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving.

De Profielen van Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten bevatten bepaalde persoonsgegevens (dat zijn gegevens waarmee de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld), waaronder gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging. Het Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject verleent met de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden aan MAATJESBANK uitdrukkelijk toestemming tot het gebruik van deze gegevens door MAATJESBANK in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.

Het beleid van Maatjesbank op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens wordt uiteengezet op de website www.Maatjesbank.nl in de privacyverklaring.

Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject gaat ermee akkoord om gedurende de duur van de overeenkomst sporadisch mails en/of nieuwsbrieven van MAATJESBANK te ontvangen die belangrijke mededelingen of aanbiedingen bevatten omtrent Maatjesbank.nl en/of de overeenkomst.

6. Spam

Het gebruik van (persoons)gegevens van Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten die door hen via Maatjesbank.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten is enkel en alleen toegestaan met het oog op het tot stand laten komen van vriendschappen tussen de betrokken Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat verboden is:

het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten, althans het direct of indirect promoten van de goederen, services (waaronder mede, doch niet uitsluitend, bemiddelingsservices) of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het tot stand laten komen van een vriendschap tussen de betrokken Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten;

iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;

e-mailadressen van Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten te verzamelen om welke reden dan ook.

Indien een Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 10 hieronder, alsmede onverminderd het recht van MAATJESBANK om nadere rechtsmaatregelen tegen de Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject te nemen en schadevergoeding te eisen.

7. Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot Maatjesbank.nl, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij MAATJESBANK of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door een Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in het Profiel dan wel in andere berichten.

Het is maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject niet toegestaan Maatjesbank.nl of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAATJESBANK, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens in dat het Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MAATJESBANK, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject van (een gedeelte van) Maatjesbank.nl maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms) rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

9. Duur en beëindiging

Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode die het Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject kiest uit de door MAATJESBANK op Maatjesbank.nl genoemde abonnementsopties, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

MAATJESBANK begint terzake van haar serviceverlening direct na het sluiten van de overeenkomst met de uitvoering daarvan. Door het aangaan van een overeenkomst met MAATJESBANK voor een maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject maatschap van Maatjesbank.nl stemt u met het vorengaande in. Dientengevolge is op grond van artikel 46i maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject 5 Burgerlijk Wetboek het in artikel 46d Burgerlijk Wetboek omschreven recht van de wederpartij om op afstand gesloten overeenkomsten gedurende zeven werkdagen zonder opgave van redenen te ontbinden, niet op de serviceverlening van MAATJESBANK van toepassing.

Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, bijvoorbeeld door zich zelf uit te schrijven. Maatjesbank  is echter in geen geval gehouden eenmaal vooruitbetaalde bedragen te retourneren, ook niet bij tegenvallende resultaten of in het geval dat het maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject reeds een geschikte partner heeft gevonden.

MAATJESBANK is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat zij hierdoor schadeplichtig wordt jegens maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject, indien:

aan Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend;

het faillissement van Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject is aangevraagd;

Het Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

het Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;

Het maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject een ander maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject op enigerlei wijze lastigvalt;

Het Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject langer dan zes aaneen volgende maanden niet meer gebruik heeft gemaakt van de Service;

Artikel 10.4 is onverminderd het recht van MAATJESBANK om volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere rechtsmaatregelen tegen de Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject te nemen en schadevergoeding te eisen.

10. Geheimhouding

Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject erkent dat zij in het kader van de Overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van andere Maatjes, deelnemers,maatjesprojecten en/of MAATJESBANK. Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het betreffende Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject of MAATJESBANK. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de Profielen alsmede door maatjes, deelnemers,maatjesprojecten geplaatste informatie.

11. Prijzen en betaling

Alle door MAATJESBANK vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen voor bepaalde vooraf vastgestelde periodes van respectievelijk een maand, een kwartaal, een half jaar of een jaar.

MAATJESBANK is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.

Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijziging zal bekend worden gemaakt via Maatjesbank.nl.

De aan MAATJESBANK verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is MAATJESBANK niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren.

12. Aansprakelijkheid MAATJESBANK

MAATJESBANK is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van MAATJESBANK.

De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar.

Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van MAATJESBANK te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van MAATJESBANK wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Iedere aansprakelijkheid van MAATJESBANK voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is MAATJESBANK niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Service dan wel Maatjesbank.nl.

13. Vrijwaring

Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject garandeert dat de door hem ingevulde profiel en door hem op Maatjesbank.nl geplaatste informatie, waaronder mede begrepen berichten, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Maatje, deelnemer( iemand die maatje zoekt),maatjesproject vrijwaart MAATJESBANK volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste Profielen en/of berichten op Maatjesbank.nl, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat het betreffende Profiel en/of bericht inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

14. Verwijzingen

Maatjesbank.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. MAATJESBANK heeft geen zeggenschap over deze websites. MAATJESBANK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

15. Geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.

 © 2016 Maatjesbank